CHIA SẺ

budda

Khi người nào đó mà tôi đã từng giúp đỡ
Hay trong người mà tôi đã đặt niềm hy vọng lớn
Ngược đãi tôi trong những cách cực kỳ tổn thương
Nguyện tôi xem người ấy vẫn như vị thầy quý báu của tôi.

Theo những tiêu chuẩn trần gian về thái độ của con người, khi chúng ta giúp đỡ người nào đó và đặt niềm tin lớn trong họ và họ lại ngược đãi chúng ta, dường như có lý để giận dữ với họ bởi vì chúng ta đã bị tổn thương. Tuy nhiên, những hành giả với tâm bồ đề không được để mình chìm trong loại suy nghĩ thông thường này. Thay vì thế, chúng ta phải thực tập để nhìn những loại người này trong một cung cách đặc biệt, như những đối tượng cho sự tu dưỡng của chúng ta về nhẫn nại và từ ái. Trong thực tế, chúng ta phải nhận ra những người này như những vị thầy tâm linh.

Đức Dalai Lama 14
Việt dịch: Tuệ Uyển
Nguồn: Thực hành xem kẻ thù như bậc Thầy