Đại Thừa

Đại Thừa

Từ Bi là nguồn Hạnh phúc

Mục đích của Cuộc sống là Phấn đấu cho Hạnh phúc Chúng ta ở đây; chúng ta tồn tại và chúng ta có quyền hiện hữu. Ngay cả những sinh vật không có tri giác...

Pháp Ngữ và Khai Thị của Hòa Thượng Diệu Liên

Quý vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không? Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời...

Bài mới nhất

Tái lập truyền thông – Chánh ngữ

Tái lập truyền thông và đem lại sự hòa giải là chuyện có thể làm được. Sự thực tập ái ngữ và lắng nghe...