Đại Thừa

Đại Thừa

Xem những thời điểm khó khăn như sự rèn luyện tâm linh

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche nói: “Khó khăn với người giỏi hành trì giống như vật báu. Phật pháp sẽ không được thực hành hoàn hảo trong những hoàn cảnh dễ chịu”. Đó là một thực tế: Nếu...

Bàn thêm về tâm hoan hỷ

"Nếu có một địa ngục trên trần gian thì người ta sẽ tìm ra nó trong trái tim của một người ưu phiền đau khổ”. Loài người đang sống giữa những cơn co thắt và...

Từ Bi là nguồn Hạnh phúc

Mục đích của Cuộc sống là Phấn đấu cho Hạnh phúc Chúng ta ở đây; chúng ta tồn tại và chúng ta có quyền hiện hữu. Ngay cả những sinh vật không có tri giác...

Pháp ngữ và khai thị của Hòa thượng Diệu Liên

Quý vị có biết lợi dụng thời gian mà tu hành không? Nếu quý vị lấy thời gian coi ti vi, tới và rời sở làm, ngồi xe, đi bộ mà niệm Phật, lấy thời...

Bài mới nhất

Người Thầy thuốc tốt nhất là khi có trí tuệ và...

Như tôi đã nêu ra, tâm bi mẫn là một nguồn lực khác nữa trong việc chữa bệnh. Nếu bác sĩ điều trị cho...