Đại Thừa

Đại Thừa

Thiền quán

Chúng ta hãy dừng đôi chút để mặc niệm thiền quán. Trong những lần thiền quán trước kia, như đã bàn, quý vị có thể cảm nghiệm đôi niềm hoan hỷ, hay mệt mỏi....

Tâm Bồ Đề

Để tu hành thành tựu tất cả những giáo lý đó, điều kiện tất yếu là phải dựa vào sự phát triển và chứng ngộ tâm Bồ Đề. Để thành tựu phát tâm Bồ Đề,...

Trí tuệ và phương tiện

Cho đến hiện tại, chúng ta đã và đang bàn luận về hạnh nhẫn nhục, tức là một trong sáu hạnh chủ yếu của Bồ Tát. Có ba loại hạnh nhẫn nhục chủ yếu:...

Thiền quán

Chúng ta hãy dừng đôi chút để mặc niệm thiền quán. Trong những lần thiền quán trước kia, như đã bàn, quý vị có thể cảm nghiệm đôi niềm hoan hỷ, hay mệt mỏi....

Phương thuốc của lòng vị tha

Ở Tây Tạng, chúng tôi nói rằng nhiều căn bệnh có thể được chữa trị bằng một loại thuốc của tình yêu thương và lòng từ bi. Những phẩm chất này là nguồn gốc...

Thân khỏe mạnh, Tâm khỏe mạnh

Tôi luôn luôn nói trong cách bình thường như bổ sung cho tiếng Anh không lưu loát của tôi. Tôi không thích nghi thức. Tôi nghĩ rằng chúng ta cùng là những con người...

Làm cho đời sống này hữu ích

Là con người, chúng ta có tiềm năng đạt đến giác ngộ trong một đời. Tuy nhiên, đời sống quá ngắn và một phần lớn cuộc đời đã qua đi. Cái chết có thể...

Mười thiện hạnh

27 Tiến trình tự tu luyện (trưởng dưỡng) có rất nhiều cấp độ. Tuy nhiên, đối với người bắt đầu, điều cần thiết là nên tránh mười hành động xấu ác và thực hiện mười...

Cái tôi là một tên gọi

Mọi sự vật hiện hữu đều phát xuất từ tâm, hoàn toàn chỉ là do tâm gán đặt tên gọi. Nếu không có cái tâm tạo ra danh xưng “tôi” thì sẽ không có...

Sự gán đặt tên gọi các hiện tượng của tâm

Thực tại của các hiện tượng có thể được cứu xét theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, một thực tại của một cành hoa là vô thường, đang biến đổi và tàn...